Thông báo: Điện Xanh ra mắt Logo và tên gọi mới hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế

365 energy nay là thương hiệu mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện...